BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP BÁO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn đang triển khai các thủ tục đầu tư mua sắm nhằm phục vụ các hoạt động của đơn vị năm 2024 theo kế hoạch. Kính mời Quý Công ty cung cấp cho chúng tôi báo giá hàng hóa, dịch vụ với các yêu cầu sau đây (File đính kèm):

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬA CHỮA GIƯỜNG BỆNH NHÂN, XE TIÊM VÀ BÀN KHÁM BỆNH

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa giường bệnh nhân, xe tiêm và bàn khám bệnh, với nội dung cụ thể:

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SẮM LINH PHỤ KIỆN VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO MÁY XQUANG

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm linh phụ kiện vật tư thay thế sử dụng cho máy Xquang, với nội dung cụ thể:

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA THIẾT BỊ VẬT TƯ

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa Mua sắm thiết bị vật tư, với nội dung cụ thể:

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC Sửa chữa Máy siêu âm Aloka ARIETTA V60

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa Máy siêu âm Aloka ARIETTA V60, với nội dung cụ thể:

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế, với nội dung cụ thể:

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA ĐỆM GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua đệm, giường bệnh nhân năm 2024, với nội dung cụ thể:

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế, hoá chất xét , SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN, với nội dung cụ thể:

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế, với nội dung cụ thể:

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH, PHỤ KIỆN VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm linh, phụ kiện vật tư thay thế sử dụng cho máy xử lý chất thải rắn, với nội dung cụ thể: