Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ viên chức: 14

Ban lãnh đạo hiện tại:

- Trưởng phòng: Lê Đình Hùng

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có: Được trang bị đầy đủ hệ thống máy tính kết nối mạng và các thiết bị cần thiết để thực thi nhiệm vụ được giao.

Chức năng, nhiệm vụ: 

Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

Các hoạt động:

Công tác khám chữa bệnh

Đối tượng phục vụ của Bệnh viện chủ yếu là người bệnh có thẻ BHYT nên việc tổ chức quản lý thu viện phí tại Bệnh viện chủ yếu là thanh quyết toán viện phí BHYT qua cơ quan BHXH. Để đáp ứng tình hình thực tế phòng Tài chính kế toán luôn luôn cặp nhật các văn bản hiện hành về BHYT, tổ chức thanh toán viện phí hợp lý, nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, đúng qui định, đồng thời đảm bảo tổng hợp thanh quyết toán kịp thời với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Công tác đào tạo

Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển, xây dựng hệ thống chính trị của đơn vị vững mạnh về mọi mặt theo nhu cầu phát triển của bệnh viện.

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

Trang bị cho cán bộ những kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc và xử lý công việc hiệu quả.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm được đi đào tạo, bồi dưỡng và ý thức tự học, tự đào tạo, bồi dưỡng.

Những thành tích nổi bật

Cùng với sự phát triển của Bệnh viện phòng Tài chính kế toán trong những năm qua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp giám đốc quản lý và điều hành công tác Tài chính trong Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ phục vụ người bệnh phù hợp với từng thời kỳ.

Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng có tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công việc được lãnh đạo bệnh viện và CBVC đánh giá cao;

Tập thể và nhiều cá nhân nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được tặng giấy khen, bằng khen của UBND tỉnh và Sở Y tế.

Định hướng phát triển

Tăng cường các nguồn lực tài chính, cả về quy mô và cơ cấu.

Các nguồn lực tài chính được phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả và đúng quy định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cơ bản các hoạt động khám chữa bệnh và các hoạt động khác của Bệnh viện với quy mô ngày càng phát triển; hướng đến từng bước tăng cường cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; nâng cao thu nhập cho CBVC, phấn đấu đưa thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, người lao động đạt mức cao.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong hoạt động; cải cách thủ tục hành chính,… góp phần Tin học hóa toàn bộ hoạt động tài chính trong bệnh viện;

Tiếp tục phấn đấu thực hiện ngày một tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị có thu trong đó cần quan tâm chú trọng đến:

- Thực hiện thu chi theo đúng chế độ, định mức tài chính, hợp lý và có hiệu quả.

- Cải tiến qui trình quản lý thu viện phí tiến tới thực hiện quản lý qua mạng máy tính với phương châm: Thu đúng, thu đủ, chống thất thu; Tạo điều kiện thuận tiện cho bệnh nhân khi vào nhập viện cũng như khi ra viện; Hạch toán thu chi theo từng khoa phòng trong bệnh viện.