GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
                                                        THẠC SỸ , BÁC SỸ CK2
                                                          NGUYỄN NGỌC HÂNPHÓ GIÁM ĐỐC                                 PHÓ GIÁM ĐỐC                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

   THS BÁC SỸ                                       BÁC SỸ CK2                                        BÁC SỸ CK2     

HÀ XUÂN TỊNH                                   LÊ VĂN TRUNG                                 PHẠM MINH TUẤN