BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA THIẾT BỊ VẬT TƯ

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa Mua sắm thiết bị vật tư, với nội dung cụ thể:

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC Sửa chữa Máy siêu âm Aloka ARIETTA V60

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa Máy siêu âm Aloka ARIETTA V60, với nội dung cụ thể:

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế, với nội dung cụ thể:

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA ĐỆM GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua đệm, giường bệnh nhân năm 2024, với nội dung cụ thể:

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế, với nội dung cụ thể:

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế, hoá chất xét , SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN, với nội dung cụ thể:

BỆNH VIỆN TRIỆU SƠN YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH, PHỤ KIỆN VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm linh, phụ kiện vật tư thay thế sử dụng cho máy xử lý chất thải rắn, với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế, với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP BỒN RỬA TAY TIỆT TRÙNG VÀ MÁY ĐIỆN TIM 6 CẦN

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp bồn rửa tay tiệt trùng và gói thầu: Cung cấp máy điện tim 6 cần với nội dung cụ thể:

YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP KHÍ Y TẾ TẠI BVĐK TRIỆU SƠN NĂM 2024

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua khí y tế năm 2024 và gói thầu: Mua khí Argon sử dụng cho máy Plasma MED-GAP với nội dung cụ thể:
12