Bộ Y tế hướng dẫn chi phí thanh toán khám chữa bệnh BHYT theo lương cơ sở mới

Đăng lúc: 07:51:52 05/07/2024 (GMT+7)

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi BHXH Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Theo Bộ Y tế, căn cứ quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trong giai đoạn chuyển tiếp từ 01/7/2024 - 31/12/2024 như sau:

Về mức hưởng BHYT theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT từ 01/7/2024 hoặc trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2024:
 

Bộ Y tế hướng dẫn chi phí thanh toán khám chữa bệnh BHYT theo lương cơ sở mới- Ảnh 1.
Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng mở rộng, hàng nghìn người đã được thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT ở mức vài trăm triệu trở lên...

Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở: tương đương thấp hơn 351.000 đồng (Ba trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

 

Về mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP từ 01/7/2024 hoặc trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2024:

  • Tại điểm a khoản 1, số tiền tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 351.000 đồng (Ba trăm năm mươi mốt nghìn đồng).
  • Tại điểm b khoản 1, số tiền tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 1.170.000 đồng (Một triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).
  • Tại khoản 2, số tiền tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 2.340.000 đồng (Hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).
  • Tại khoản 3, số tiền tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 5.850.000 đồng (Năm triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT:

Trường hợp người bệnh vào viện từ ngày 01/7/2024: tương đương không vượt quá 105.300.000 đồng (Một trăm linh năm triệu ba trăm nghìn đồng).

Trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2024, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật được xác định theo thời điểm kết thúc dịch vụ kỹ thuật và tính chi phí theo 2 thời điểm như sau:

  • Trước ngày 01/7/2024: Áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tương đương không vượt quá 81.000.000 đồng (Tám mươi mốt triệu đồng).
  • Từ ngày 01/7/2024: Áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ, tương đương không vượt quá 105.300.000 đồng (Một trăm linh năm triệu ba trăm nghìn đồng).

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, từ 01/7/2024 và trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2024 thì số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở để xác định quyền lợi không cùng chi trả theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP lớn hơn số tiền được xác định như sau:
 

Bộ Y tế hướng dẫn chi phí thanh toán khám chữa bệnh BHYT theo lương cơ sở mới- Ảnh 2.

Hướng dẫn của Bộ Y tế số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở Từ 01/7/2024 và trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2024.

(Đối với các trường hợp có số tiền cùng chi trả từ 01/01/2024 đến trước ngày 01/7/2024 đã đủ hoặc vượt quá 6 tháng lương cơ sở thì được hưởng quyền lợi theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và không áp dụng công thức này).