Thông tư 30/2020/TT-BYT Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BYT về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư 30/2020/TT-BYT)

Triển khai Quyết định số 5631/QĐ-BYT Vv ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện

Triển khai Quyết định số 5631/QĐ-BYT Vv ban hành tài liệu "Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện".

Công văn 4818/SYT-NVY Về việc triển khai Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5481/QĐ-BYT về việc tài liệu chuyên môn “ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 5481/QĐ-BYT).

Quyết định 5188/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm Sars-cov-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Văn bản 2349/SYT-QLD Thu thập thông tin người mua thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Văn bản 2349/SYT-QLD Thu thập thông tin người mua thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Các Thông báo khẩn số 18, số 17 và số 16 của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19

Các Thông báo khẩn số 18, số 17 và số 16 của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19
12