STT Loại báo cáo Mô tả
1 Báo cáo tuần Hàng tuần nhập
2 Báo cáo tổng hợp giao ban tháng năm 2021  
3 12 Tháng Gửi TTYT Huyện -BC Bà mẹ trẻ em  
4 Báo cáo 12 tháng theo TT37 Gửi SYT  
5 BC đối chiếu các khoa năm 2020  

Đề nghị nhập đầy đủ.