BVĐK TRIỆU SƠN THÔNG BÁO: DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn thông báo: Danh sách kết quả điểm xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021.

Thông báo: V/v niêm yết danh sách số báo danh, phòng phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức BVĐK Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn Thông báo: Về việc niêm yết danh sách số báo danh, phòng phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021.

Thông báo: V/v triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn thông báo: Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021.

BVĐK Triệu Sơn thông báo: Nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức BVĐK Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn thông báo: Nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức BVĐK Triệu Sơn năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH vv Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyến viên chức tại BVĐK Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyến viên chức tại BVĐK Triệu Sơn năm 2021

Quyết định v/v ban hành Quy chế và Nội quy xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế và Nội quy xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn năm 2021.

BVĐK TRIỆU SƠN RA QUYẾT ĐỊNH 760/QĐ-BVĐK VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN VIRUS SARS-COV-2

Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn ra Quyết định 760/QĐ-BVĐK về việc ban hành mức giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút Sars-CoV-2 từ bệnh phẩm dịch hầu họng có kèm theo Bản xây dựng mức giá.

Quyết định 4800/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP

Quyết định 4800/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Thông tư 30/2020/TT-BYT Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BYT về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư 30/2020/TT-BYT)