GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
                                                        THẠC SỸ , BÁC SỸ CK2
                                                          NGUYỄN NGỌC HÂNPHÓ GIÁM ĐỐC                                 PHÓ GIÁM ĐỐC                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

   THS BÁC SỸ                                       BÁC SỸ CK2                                        BÁC SỸ CK1    

HÀ XUÂN TỊNH                                   LÊ VĂN TRUNG                                    PHẠM MINH TUẤN