GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
                                                        THẠC SỸ , BÁC SỸ CK2
                                                          NGUYỄN NGỌC HÂNPHÓ GIÁM ĐỐC                                  PHÓ GIÁM ĐỐC                                    PHÓ GIÁM ĐỐC

     BÁC SỸ                                             BÁC SỸ CK2                                             BÁC SỸ    

HÀ XUÂN TỊNH                                   LÊ VĂN TRUNG                                    PHẠM MINH TUẤN