LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/07/2022 ĐẾN 11/07/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 04/07/2022 đến 11/07/2022

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/06/2022 ĐẾN 27/06/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 27/6/2022 đến 04/7/2022.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/06/2022 ĐẾN 27/06/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 20/06/2022 đến 27/06/2022.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/06/2022 ĐẾN 20/06/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 13/06/2022 đến 20/06/2022.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21/03/2022 ĐẾN 28/03/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 21/03/2022 đến 28/02/2022.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14/03/2022 ĐẾN 21/03/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 14/03/2022 đến 21/03/2022.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 07/03/2022 ĐẾN 14/03/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 07/03/2022 đến 14/03/2022.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28/02/2022 ĐẾN 07/03/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 28/02/2022 đến 07/03/2022.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21/02/2022 ĐẾN 28/02/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 21/02/2022 đến 28/02/2022.

LỊCH TRỰC VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14/02/2022 ĐẾN 21/02/2022

Lịch trực và kế hoạch công tác tuần Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 14/02/2022 đến 21/02/2022.